Statuetter for SIL - bragden

Statutter for SIL-Bragden  
 
STATUTTER

SIL-bragden utdeles til SIL-medlemmer som har utmerket seg enten på det
sportslige eller administrative plan.

Innstilling til SIL-bragden kan gjøres av enkeltpersoner, gruppestyrer eller av hovedlaget.

Endelig vedtak om tildeling av SIL-bragden gjøres av en egen komité som består av hovedlagets leder, en representant for SILs eldre og ett medlem til – valgt av hovedstyret.

Innstilling på kandidater skal inneholde mest mulig konkrete opplysninger om prestasjoner, verv og innsats for laget.

Innstillingen er fortrolig inntil tildelingskomiteen har gjort sitt vedtak.


Momenter å ta med i en innstilling:

Aktive:

Innsats på klubbplan (nivå 1)

Lang aktiv karriere (minst 8-10 år).

Gode skussmål fra ledere og lagkamerater.

Påtatt seg oppgaver som hjelpere/assistent for yngre aktive.

Kombinasjon av aktiv idrett med administrative oppgaver.


Innsats på kretsplan (nivå 2)

Blant de 3 beste i sin klasse i kretsen gjennom flere år.

Deltagelse på kretslag ved flere anledninger.


Innsats på nasjonalt plan (nivå 3)

Stadig blant de 2-3 beste i store nasjonale stevner..

Markert seg i store nasjonale turneringer

Blant de 6 beste i sin klasse i NM ved flere anledninger (gode plasseringer i seniorklassen teller mer enn i aldersbestemte klasser).

Deltagelse på region-/ landsdelslag.

Deltagelse på landslagssamlinger.


Innsats på internasjonalt plan (nivå 4)

Deltagelse i landskamper.

Deltagelse i internasjonale mesterskap.

For å komme i betraktning for tildeling bør vanligvis den aktive ha nådd nivå 3, men langvarig og trofast tjeneste på klubb – kretsnivå kan også tillegges vekt.


B. Tillitsvalgte:

Lang innsats for SIL i sentrale verv- (gruppestyrer/hovedlag) i minst 5 år.

andre verv 8 – 10 år.


Oppgaver som teller:

Hovedstyrearbeid, gruppestyrer, oppmannsarbeid, dommerfunksjoner, foreldrelagsarbeid, arbeid i særkomiteer, kurs – og seminarinnsats og evt. annen klubbinnsats.

Deltagelse i kretsarbeid av ulike slag.

Deltagelse i lederarbeid på regionalt eller nasjonalt nivå.